GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală Tirgu Mures a fost înființată în contextul proiectului „Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza Municipiului Tirgu Mures”, cod SMIS 123631, aprobat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii OS.5.1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.